3.3/5 - (30 امتیاز)

معاون،یک مدیر بالقوه است. درست است که عنوان های شغلی و پستی با هم تفاوت دارد اما معاون مدرسه به تمام معنا کارهای مدیریتی انجام می دهید. در هر مدرسه ای بسته به تعداد و آمار دانش آموزان ما بصورت متغییر چهار معاون یا کمتر داریم.

معاون آموزشی

معاون پرورشی

معاون اجرایی

معاون فناوری

که هر کدام از این معاونان ضمن اینکه وظیفه ی مشخصی در چارچوب قوانین سازمانی خود دارند با همدلی و مشارکت در یک مجموعه با هم همکاری می کنند.به عنوان نمونه بخشی از فعالیت های معاون آموزشی مدرسه در پایین آمده شده است.

*مدیریت برنامه های آغازین.
*مدیریت زنگ تفریح.
*مدیریت شناخت فراگیران.
*مدیریت حضور و غیاب.
*مدیریت طراحی سایر برنامه های کنترلی.
*مدیریت برنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های آموزشی مدرسه و حوزه ی کار معاونان .
*مدیریت بهره جویی از ارتباطات عاطفی و کلامی مناسب با فراگیران (و نیز اولیای آن ها) ؛

شامل:
+جذب دانش آموزان؛
+بهسازی دانش آموزان؛
+نگهداری دانش آموزان؛
+ کاربرد دانش آموزان یا استفاده از همکاری آن ها در برنامه های معاونتی مدرسه.
*مدیریت ایجاد و اعمال ارتباطات انسانی مناسب با همکاران (جذب، بهسازی، نگهداری و کاربرد).
*مدیریت هماهنگ سازی اعمال روش های انضباطی در مورد فراگیران از طریق همکاران.
*مدیریت تشکیل و بهره جویی از گروه های مرجع دانش آموزی در کارهای مدرسه ای.
*مدیریت ایجاد گروه های دانش آموزی (یاور معاون ) در امور مدرسه.
*مدیریت ایجاد انگیزه در میان فراگیران (تشویق دانش آموزان ، تاکید بر ویژگی های مثبت آن ها و مثبت اندیشی و اعتماد سازی در میان آن ها).
*مدیریت بهره جویی از اختیارات تفویض شده.
*مدیریت بهره مندی از تجربه ها و اندیشه های دیگران .(به شکل حضوری بازدیدی ، مطالعه ای ، قرار همکاری مشترک و…).
*مدیریت زمان.
*مدیریت آشنا سازی همکاران با آخرین یافته های علمی_پژوهشی و بهره جویی از این یافته ها در کار اداره مدرسه.
*مدیریت بر خود (تهذیب نفس،خودسازی آمادگی روحی و …).

همانطور که در محورهای بالا مطالعه نمودید از دید بنده تمام کارهای یک معاون مدرسه، به تمام معنا مدیریتی است .معاونان، مدیران میانی مدرسه هستند و بدون شک چرخ اداره و رهبری مدرسه ها ، بدون اراده و تدبیر معاونان نخواهد چرخید.

در این پست قصد دارم شرح وظایف هر کدام از معاونان مدرسه را در اختیار شما قرار دهم. شما می توانید با لمس یا کلیک روی دانلود فایل شرح وظایف معاون مورد نظر را دانلود،مشاهده و مورد استفاده قرار دهید.امیدوارم مورد توجه قرار گیرد و مفید باشد.

تکلیف شاد

شرح وظایف معاون آموزشی دانلود

شرح وظایف معاون پرورشی دانلود

شرح وظایف معاون اجرایی

دانلود

شرح وظایف معاون فناوری

دانلود

در پناه خدا سالم و مانا باشید.