Rate this post

به نام خدا

مدرسه ی شاد

معلم چارچوب و فضای کلاس درس را تنطیم و طراحی می کند .به طوری که اگر قرار باشد روح دانش آموزان ‍رشد کند باید این روند از روح معلم آغاز شود. چنانچه روح معلم افسرده و ناتوان باشد شانس ناچیزی برای تقویت و مراقبت از روح دانش آموزان وجود خواهد داشت و در نتیجه اهداف آموزشی محقق نخواهد شد و در مقابل معلم شاد و بانشاط همچون آهن ربایی است که دانش آموزان را به سمت آموزش می کشاند .ومفاهیم را برای دانش آموزان لذت بخش می کند .بنابراین با توجه به کنترل شیوع بیماری کرونا ویروس و مدیریت به موقع آن ؛معلمان بعد از تعطیلات رسمی فروردین ماه دوباره با روحیه ای شاد همچنان مدافعان تعلیم و تربیت آینده سازان این مرز و بوم هستند .