خاطرات شیرین دوران معلمی

معلمی شغل نیست ؛معلمی عشق است .اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای ؛رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد.