فیلم اموزشی بازیابی و تغییر رمز عبور معلمان در سامانه ی سیدا


ثبت رتبه های ارزشیابی نوبت دوم دانش اموزان در سیدا