۲۶/۰۴/۱۴۰۳
  ۲۶/۰۴/۱۴۰۳

فیلم های آموزشی مربوط به سامانه سیدا
فیلم اموزشی بازیابی و تغییر رمز عبور معلمان در سامانه ی سیدا


ثبت رتبه های ارزشیابی نوبت دوم دانش اموزان در سیدا